Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden en privacyverklaring
Inhoud:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Contactgegevens
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het Aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – De prijs
Artikel 7 – Levering en uitvoering
Artikel 8 – Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht

Artikel 9 – Betaling

Artikel 10 – Klachtenregeling

Artikel 11 – Geschillenregeling

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 13 – PrivacyverklaringArtikel 1 – Definities
1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.Dag: kalenderdag;
4.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


Artikel 2 – Identiteit & Contact
Persis Treasures
Wijnbesstraat 5
6543TJ Nijmegen

Retouradres:
Olympiaweg 18
5143NA Waalwijk
Website: Persistreasures.nl
Telefoonnummer: 0650654194 - U kunt ons zowel bellen, sms’en als Whatsappen
Emailadres: info@persistreasures.nl
KVK nummer: 78699428

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Persis Treasures en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Persis Treasures en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Persis Treasures voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Door het plaatsen van een bestelling gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden

Artikel 4 – Het aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige, waarheidsgetrouwe en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen die worden gebruikte door Persis Treasures zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Persis Treasures niet.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Persis Treasures onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Persis Treasures is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Persis Treasures passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data conform de wetgeving omtrent privacy en zorgt Persis Treasures voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Persis Treasures daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Persis Treasures kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Persis Treasures zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
o De contactgegevens waar de consument met eventuele klachten, vragen of opmerkingen terecht kan
o De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
o De in artikel 4 lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij deze gegevens al aan de consument verstrekt zijn vóór de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – De prijs
1. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Persis Treasures bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden;
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten;
3. Wegens de delicate aard van onze handgemaakte producten kiezen wij ervoor alles aangetekend te versturen. Dit houdt in dat schade tijdens de verzending op Post NL verhaald kan worden. De kosten voor verzending binnen Nederland bedragen €7,-. Als de koper meerdere artikelen bestelt blijven de verzendkosten gelijk. Bekijk onze Engelstalige voorwaarden voor internationale verzendkosten.
4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Artikel 7 – Levering en uitvoering
1. Persis Treasures zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Persis Treasures kenbaar heeft gemaakt als bezorgadres.
3. Persis Treasures streeft ernaar om producten binnen 1-2, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de verzending vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht.
4. Persis Treasures is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door postbedrijven en/of bezorgers.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal Persis Treasures contact opnemen met de consument. In samenspraak met de consument kan ervoor worden gekozen een alternatief artikel te leveren of de overeenkomst op te zeggen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onze producten worden aangetekend opgestuurd. Dit houdt in dat eventuele schade die tijdens de verzending ontstaat op Post NL verhaald kan worden. De consument wordt aangeraden bij ontvangst de producten grondig te controleren. Indien het product beschadigd is geraakt tijdens de verzending dient de consument Persis Treasures schriftelijk op de hoogte te stellen binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.


Artikel 8 – Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht
1. Persis Treasures doet er alles aan om u een goed product te leveren. Mochten de producten niet aan de verwachtingen voldoen, dan dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Wij zullen dan proberen eventuele problemen altijd in overleg met de consument op de best mogelijke manier op te lossen.
2. Tijdens de wettelijke bedenktijd van 14 dagen dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt wordt het product –indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Persis Treasures retour gestuurd, conform de door Persis Treasures verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. De koper heeft het recht de door Persis Treasures geleverde producten binnen 14 dagen te retourneren. Dit is conform de wettelijke bedenktermijn. Tijdens deze termijn dient de koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Persis Treasures mag de consument vragen naar de reden voor retournering, maar deze niet tot opgave van zijn of haar reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
o als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
o als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
5. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
6. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 5 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
7. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening koper. Door de breekbare aard van de meeste van onze producten raden wij aan de producten aangetekend te verzenden.
8. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Persis Treasures de betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd wordt ook verstaan vrij van sigarettengeur of andere duidelijk aanwezige geuren.
9. Saffraan retourneren is niet mogelijk wegens voedselveiligheid redenen.

Artikel 9 – Betaling
1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaard en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd kan de overeenkomst worden ontbonden.
2. De consument heet de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Persis Treasures te melden.
3. De consument kan bij een keuze maken uit de volgende betaalmethoden: achteraf betalen, iDeal, creditcard.
Artikel 10 – Klachtenregeling
1. Persis Treasures beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven per email worden ingediend bij Persis Treasures.
3. Persis Treasures streeft ernaar om klachten snel – in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst – te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de consument binnen de termijn van 14 dagen hiervan op de hoogte gesteld. Ook zal er een indicatie worden gegeven van wanneer de klant een uitvoeriger antwoord kan verwachten.
4. Indien de consument en Persis Treasures de klacht niet in onderling overleg binnen 4 weken kunnen oplossen kan een geschil ontstaan dat vatbaar is voor de geschillenregeling
5. De consument kan conform lid 4 na vier weken een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 11 – Geschillenregeling
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 13 – Privacyverklaring

Privacy beleid Persis Treasures

De privacy van onze klanten is voor Persis Treasures van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij zorgvuldig met de gegevens van onze klanten omgaan en enkel die gegevens opslaan die wij nodig hebben om bestellingen te verwerken en te verzenden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van mijnwebwinkel.nl.

Bestellingen
Voor het afhandelen van bestellingen hebben wij enkele persoonsgegevens nodig. Het gaat hier om de volgende gegevens voor zowel factuur- als bezorgadres: mailadres, aanhef, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, betaalgegevens. Deze gegevens worden in verband met de fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Voor het afhandelen van bestellingen werken wij samen met enkele partners.

-Betaalprovider Mollie-
Deze partner verzorgt het betalingsproces van onze webshop. Enkel de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken zullen zij gebruiken.

-Post NL-
Wij verzenden onze producten met Post NL. Met Post NL worden de naam-, adres- en woonplaatsgegevens gedeeld. Dit is namelijk noodzakelijk om de producten goed te bezorgen.

-MijnWebWinkel-
Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Als je een bestelling plaatst hebben we je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Na het afronden van je bestelling worden je gegevens enkel nog gebruikt voor doeleinden die nodig zijn voor onze administratieve verplichtingen.Mailcontact
Onze e-mails bewaren wij gedurende drie jaar. E-mails die ouder zijn dan drie jaar worden automatisch verwijderd uit onze inbox. Wij zullen u nooit uit onszelf e-mails ter promotie sturen. Uw mailadres zal enkel worden gebruikt voor noodzakelijke communicatie omtrent uw bestelling of voor de nieuwsbrief als u zich hier zelf voor inschrijft. Ook zullen wij uw mailadres niet delen met derden die niet worden genoemd in deze privacyverklaring.

Cookies
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Om de beveiliging optimaal te kunnen garanderen hebben we met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

Wijzigingen in deze verklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen, en verwijdering van je gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

Inzage in de persoonsgegevens die we hebben en uitleg over hetgeen we daarmee doen.
Fouten laten corrigeren.
Verouderde persoonsgegevens laten verwijderen.
Het intrekken van uw toestemming.
Het maken van bezwaren tegen bepaalde manieren van gebruik van persoonsgegevens.


Klachten of opmerkingen
Als u denkt dat wij nog zorgvuldiger met uw gegevens om kunnen gaan staan wij zeker open voor tips. Ook kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Contactgegevens
PersisTreasures
www.persistreasures.nl
Info@persistreasures.nl

Wijnbesstraat 5
6543TJ
Nijmegen
KVK: 78699428

Retour- en ophaaladres:
Olympiaweg 18
5143NA Waalwijk
Nederland(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 PersisTreasures | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel